Disclaimer

Disclaimer van KamersLeiden

KamersLeiden is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersLeiden, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersLeiden zijn verbonden. KamersLeiden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersLeiden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersLeiden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersLeiden worden aangeboden. KamersLeiden garandeert niet dat de op KamersLeiden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersLeiden garandeert ook niet dat de op KamersLeiden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersLeiden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersLeiden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersLeiden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersLeiden. U vrijwaart KamersLeiden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersLeiden.